Svalemåla - miljöpolicy

Vision

Människan är helt beroende av naturen och vår lilla verksamhet är en integrerad del av den omgivande naturen. När stugbyn planerades och byggdes 2004/05 placerades den i en björkbacke med utsikt över himmel, ängar och hav. Gamla stenmurar och odlingsrösen fick ligga kvar där de legat i hundratals år och inga stora landskapsförändringar gjordes på platsen.
Att vi är en liten stugby, byggd med miljötänk från grunden är en stor fördel i vårt miljöarbete.

Våra mål är att:

 • Ständigt finna nya sätt att minska miljöpåverkan av vår verksamhet avseende energiförbrukning, vattenförbrukning, transporter, och övriga utsläpp till luft och vatten.
 • Informera våra gäster om vårt miljöarbete för att öka förståelsen för vår verksamhet.
 • Följa tillämpliga lagar och förordningar.
 • Att arbeta med konkreta direkt förbättrande åtgärder som ger ett direkt mätbart, positivt resultat istället för att fokusera miljöarbetet på visioner, administration och certifieringar.

Några redan gjorda åtgärder för att minska vår miljöpåverkan:

 • Vi har investerat i en 16 kW solcellsanläggning på tre av våra stugtak.
  Den sol-el som genereras distribueras till övriga stugbyn och motsvarar ungefär halva vår årsförbrukning. Vårt el-avtal är självklart ett s.k. grönt elavtal.
 • Vid stugbyns servicehus finns en elbilsladdare/laddbox för att underlätta för gäster med elbil.
 • Allt avfall som papper, tidningar, glas, plast, metall, kompost och tidningar sorteras i olika behållare av våra gäster.
 • I stugbyn används endast miljömärkta produkter för städning, diskning o.s.v...
 • Vi har självklart bara lågenergilampor i våra stugor.
 • I vår verksamhet fokuserar vi på ”gröna” aktiviteter som kajakpaddling, cykling och vandring. Våra gäster får låna cyklar för att utforska närområdet. Till varje stuga finns en liten dragkärra som man kan ta med sig t.ex. fiskeutrustning eller fika till stranden. Detta för att minska bilkörandet i närområdet.
 • Vi informerar om allemansrätten och rekommenderar alla som ska njuta i och av naturen runtomkring oss, att först läsa på lite här http://naturligtvisblekinge.se/

Svalemåla - environmental policy

Vision

Mankind is completely dependent on nature and our small business is an integral part of the surrounding nature. When the holiday village was planned and built in 2004/05, it was placed in a birch hill overlooking the sky, meadows and sea. Old stone walls and clearance cairn were left where they had been for hundreds of years and no major landscape changes were made on the site. Being a small holiday village, built with environmental thinking from the ground up, is a great advantage in our environmental work.

Our goals are to:

 • Continuously find new ways to reduce the environmental impact of our operations on energy consumption, water consumption, transport, and other emissions to air and water.
 •  Inform our guests about our environmental work to increase our understanding of our business.
 •  Follow applicable laws and regulations
 • Work with concrete direct improvement measures that provide a directly measurable, positive result instead of focusing the environmental work on visions, administration and certifications.

Some actions already taken to reduce our environmental impact:

 • We have invested in a 16 kW solar cell facility on three of our cabin roofs.The solar electricity generated is distributed to the other holiday village and corresponds to approximately half our annual consumption. Our electricity agreement is, of course, a so-called green electricity agreement.
 • At the cottage village's servicehouse we have an electric car charger / charging box for guests with electric cars.
 • All waste such as paper, newspapers, glass, plastic, metal, compost and newspapers are recycled/sorted in different containers by our guests.
 • In the holiday village, only eco-labeled products are used for cleaning, dish washing etc.
 • We only use low-energy lamps in our cottages.
 •  In our business, we focus on "green" activities such as kayaking, cycling and hiking. We let guests borrow bicycles to explore the local area. To every house a small "Beach Wagon" is included for you to carry your belongings down to our boats and beach.
 • We inform our guests about the Swedish "allemansrätten" (The Right of Public Access) and recommend all to have a quick look on this website http://naturligtvisblekinge.se/english/